سمینار آنلاین کد کیهانی چیست؟ پنچشنبه 31 تیر ساعت 4 عصر به وقت ایران www.metadmb.com ...
کتابها، دروس و تکنیکهای صوتی
خبرنامه رادیومتا
پذیرش دانشجو در رشته متافیزیک تبدیل تجارب به مدارک دانشگاهی فروش محصولات شرف شمس
مراقبه با رافائل: لیدر فرشتگان شفا و سلامتی

عنوان کتاب: چله مراقبه با ابرفرشتگان

عنوان درس: مراقبه با رافائل: لیدر فرشتگان شفا و سلامتی

نویسنده / مترجم: ابوطالب برازنده

کلمات کلیدی: فرشتگان، مدیتیشن، مراقبه، رادیومتا، ابوطالب برازنده، چله

توضیحات:

چله مراقبه با اَبَرفرشتگان در تلگرام:

تکنیک شماره یک، مراقبه با رافائل   

تکنیک شماره دو، مراقبه با میکائیل

تکنیک شماره سه، مراقبه با گابریل

تکنیک شماره چهار، مراقبه با عزرائیل 

تکنیک شماره پنج، مراقبه با آریل

تکنیک شماره شش، مراقبه با شامیوئل (کامائیل)   

تکنیک شماره هفت، مراقبه با جرمیل

تکنیک شماره هشت، مراقبه با راگول

تکنیک شماره نه، مراقبه با جوفیل

تکنیک شماره ده، مراقبه با زادکیل 

زمان شرف شمس 1395 (بروجی): بهترین زمان شرف شمس (بروجی: بر اساس محاسبات بروجی)، روز جمعه 20 فروردین ماه 1395 درست هنگام اذان ظهر به مدت یک ساعت می باشد (بر مبنای شهر و کشور محل سکونت) ... زمان شرف شمس 1395 (بروجی): بهترین زمان شرف شمس (بروجی: بر اساس محاسبات بروجی)، روز جمعه 20 فروردین ماه 1395 درست هنگام اذان ظهر به مدت یک ساعت می باشد (بر مبنای شهر و کشور محل سکونت) ... زمان شرف شمس 1395 (بروجی): بهترین زمان شرف شمس (بروجی: بر اساس محاسبات بروجی)، روز جمعه 20 فروردین ماه 1395 درست هنگام اذان ظهر به مدت یک ساعت می باشد (بر مبنای شهر و کشور محل سکونت) ... زمان شرف شمس 1395 (بروجی): بهترین زمان شرف شمس (بروجی: بر اساس محاسبات بروجی)، روز جمعه 20 فروردین ماه 1395 درست هنگام اذان ظهر به مدت یک ساعت می باشد (بر مبنای شهر و کشور محل سکونت) ...